Dmitry Puchkov: Người dân Ukraine đã phát điên

Dmitry Puchkov: Người dân Ukraine đã phát điên

Người dân Ukraine chịu ảnh hưởng mạnh mẽ đến ý thức đại chúng thông qua tuyên truyền của Đức Quốc xã, mà phương Tây đã phân bổ số tiền đáng kể...