Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân

Chính sách Bảo mật Dữ liệu Cá nhân này (sau đây gọi là Chính sách Bảo mật) áp dụng cho tất cả thông tin mà tài nguyên trực tuyến "Military Review", nằm trên tên miền topwar.ru, có thể nhận được về Người dùng khi sử dụng trang web, các chương trình và sản phẩm của nó .

1. ĐỊNH NGHĨA ĐIỀU KHOẢN

1.1 Các điều khoản sau được sử dụng trong Chính sách Bảo mật này:

1.1.1. "Quản trị Trang web (sau đây gọi là Quản trị Trang web)" - nhân viên được ủy quyền quản lý trang web, thay mặt cho VO-media LLC, người tổ chức và (hoặc) thực hiện việc xử lý dữ liệu cá nhân, đồng thời xác định mục đích của xử lý dữ liệu cá nhân, thành phần của dữ liệu cá nhân, đối tượng xử lý, các hành động (hoạt động) được thực hiện với dữ liệu cá nhân.

1.1.2. "Dữ liệu cá nhân" - bất kỳ thông tin nào liên quan đến một thể nhân được xác định trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc có thể nhận dạng được (đối tượng của dữ liệu cá nhân).

1.1.3. "Xử lý dữ liệu cá nhân" - bất kỳ hành động nào (hoạt động) hoặc một tập hợp các hành động (hoạt động) được thực hiện có hoặc không sử dụng các công cụ tự động hóa với dữ liệu cá nhân, bao gồm thu thập, ghi lại, hệ thống hóa, tích lũy, lưu trữ, làm rõ (cập nhật, thay đổi) , trích xuất, sử dụng, chuyển giao (phân phối, cung cấp, truy cập), phi cá nhân hóa, chặn, xóa, phá hủy dữ liệu cá nhân.

1.1.4. “Bảo mật dữ liệu cá nhân” là yêu cầu bắt buộc đối với Nhà điều hành hoặc người khác đã có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân để ngăn chặn việc phân phối dữ liệu cá nhân mà không có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu cá nhân hoặc các cơ sở pháp lý khác.

1.1.5. "Người dùng trang web thêm (Người dùng)" - một người có quyền truy cập vào Trang web thông qua Internet.

1.1.6. «Bánh quy» - небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта.

1.1.7. «IP-адрес» - уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу IP.

XUẤT KHẨU. QUY ĐỊNH CHUNG

2.1. Việc Người dùng sử dụng tài nguyên có nghĩa là chấp nhận Chính sách quyền riêng tư này và các điều khoản xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng.

2.2. Trong trường hợp không đồng ý với các điều khoản của Chính sách bảo mật, Người dùng phải ngừng sử dụng trang web.

2.3 Chính sách Bảo mật này chỉ áp dụng cho trang web https://topwar.ru, không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về các trang web của bên thứ ba mà Người dùng có thể theo các liên kết có sẵn trên trang web.

2.4. Ban quản trị trang web không xác minh tính chính xác của dữ liệu cá nhân do Người dùng trang cung cấp.

3. CHỦ THỂ CỦA CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

 3.1. Chính sách Bảo mật này thiết lập các nghĩa vụ của Ban Quản trị Trang web đối với việc không tiết lộ và cung cấp một chế độ bảo vệ tính bí mật của dữ liệu cá nhân mà Người dùng cung cấp theo yêu cầu của Ban Quản trị Trang web trong quá trình đăng ký.

3.2. Dữ liệu cá nhân được phép xử lý theo Chính sách Bảo mật này được Người dùng cung cấp bằng cách điền vào biểu mẫu đăng ký trên Trang web và bao gồm các thông tin sau:

3.2.1. Địa chỉ thư điện tử (e-mail).

3.3. Trang web bảo vệ Dữ liệu được truyền tự động trong khi xem đơn vị quảng cáo và khi truy cập các trang có cài đặt tập lệnh thống kê của hệ thống ("pixel"):

  • Địa chỉ IP;
  • информация из cookie;
  • thông tin về trình duyệt;
  • thời gian truy cập;
  • địa chỉ trang;
  • người giới thiệu (địa chỉ của trang trước).

3.3.1. Trang web thu thập số liệu thống kê về địa chỉ IP của khách truy cập. Thông tin này được sử dụng để xác định và giải quyết các vấn đề kỹ thuật, để kiểm soát tính hợp pháp của các khoản thanh toán tài chính.

3.4. Bất kỳ thông tin cá nhân nào khác không được chỉ định ở trên đều phải được lưu trữ an toàn và không được phân phối, ngoại trừ được cung cấp trong các đoạn văn. 5.2. và 5.3. của Chính sách Bảo mật này.

4. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG

4.1. Dữ liệu cá nhân của Người dùng có thể được Quản trị trang web sử dụng cho các mục đích sau:

4.1.1. Cung cấp cho Người dùng quyền truy cập vào các tài nguyên được cá nhân hóa của Trang web.

4.1.2. Thiết lập phản hồi với Người dùng, bao gồm gửi thông báo, yêu cầu liên quan đến việc sử dụng Trang web, xử lý các yêu cầu và ứng dụng từ Người dùng.

4.1.4. Xác định vị trí của Người dùng để đảm bảo an ninh, chống gian lận.

KHAI THÁC. Xác nhận tính chính xác và đầy đủ của dữ liệu cá nhân do Người dùng cung cấp.

4.1.6. Tạo tài khoản để mua hàng, nếu Người dùng đã đồng ý tạo tài khoản.

4.1.7. Thông báo cho Người sử dụng trang web về trạng thái của Đơn đặt hàng.

4.1.8. Cung cấp cho Người dùng hỗ trợ khách hàng và kỹ thuật hiệu quả trong trường hợp có vấn đề liên quan đến việc sử dụng Trang web.

5. PHƯƠNG PHÁP VÀ ĐIỀU KHOẢN XỬ LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

5.1. Việc xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng được thực hiện không giới hạn thời gian, theo bất kỳ cách thức hợp pháp nào, kể cả trong hệ thống thông tin dữ liệu cá nhân sử dụng các công cụ tự động hóa hoặc không sử dụng các công cụ đó.

5.2. Dữ liệu cá nhân của Người dùng chỉ có thể được chuyển giao cho các cơ quan quyền lực nhà nước có thẩm quyền của Liên bang Nga trên cơ sở và theo cách thức được thiết lập bởi luật pháp Liên bang Nga.

5.3. Đăng ký

5.5. Ban quản trị trang web thực hiện các biện pháp tổ chức và kỹ thuật cần thiết để bảo vệ thông tin cá nhân của Người dùng khỏi sự truy cập trái phép hoặc tình cờ, phá hủy, sửa đổi, chặn, sao chép, phân phối, cũng như các hành động bất hợp pháp khác của bên thứ ba.

6. NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

6.1. Người dùng có nghĩa vụ:

6.1.1. Cung cấp thông tin về dữ liệu cá nhân cần thiết để sử dụng Trang web.

6.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в случаен изменения данфой иманфой им

6.2. Ban quản trị trang web có nghĩa vụ:

6.2.1. Chỉ sử dụng thông tin nhận được cho các mục đích quy định tại khoản 4 của Chính sách Bảo mật này.

6.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами переданных персональных данных Пользователя, за исключением п.п. 5.2. и 5.3. настоящей Политики Конфиденциальности.

6.2.3. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ tính bí mật của dữ liệu cá nhân của Người dùng theo quy trình thường được sử dụng để bảo vệ loại thông tin này trong các giao dịch kinh doanh hiện có.

6.2.4. Chặn dữ liệu cá nhân liên quan đến Người dùng có liên quan ngay từ thời điểm Người dùng hoặc đại diện hợp pháp của họ hoặc cơ quan được ủy quyền bảo vệ quyền của chủ thể dữ liệu cá nhân nộp đơn hoặc yêu cầu trong thời gian xác minh, trong trường hợp tiết lộ dữ liệu cá nhân không chính xác hoặc hành động bất hợp pháp.

7. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

7.1. Ban quản trị trang web, đã không hoàn thành nghĩa vụ của mình, chịu trách nhiệm về những tổn thất mà Người dùng phải gánh chịu liên quan đến việc sử dụng bất hợp pháp dữ liệu cá nhân, theo luật của Liên bang Nga, ngoại trừ các trường hợp được quy định trong cl. 5.2., 5.3. và 7.2. của Chính sách Bảo mật này.

7.2. Trong trường hợp mất hoặc lộ thông tin bí mật, Ban quản trị trang web không chịu trách nhiệm nếu thông tin bí mật này:

7.2.1. Trở thành phạm vi công cộng trước khi bị mất hoặc tiết lộ.

7.2.2. Đã được nhận từ bên thứ ba trước khi được Ban quản trị trang web nhận được.

KHAI THÁC. Nó đã được tiết lộ với sự đồng ý của Người dùng.

8. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

8.1. Trước khi ra tòa với khiếu nại về các tranh chấp phát sinh từ mối quan hệ giữa Người sử dụng trang web và Ban quản trị trang web, bạn bắt buộc phải gửi đơn kiện (đề xuất bằng văn bản để tự nguyện giải quyết tranh chấp).

8.2. Người nhận khiếu nại, trong vòng 30 ngày theo lịch kể từ ngày nhận được khiếu nại, sẽ thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại về kết quả xem xét khiếu nại.

8.3. Nếu không đạt được thỏa thuận, tranh chấp sẽ được chuyển đến cơ quan tài phán theo luật hiện hành của Liên bang Nga.

8.4. Luật pháp hiện hành của Liên bang Nga áp dụng cho Chính sách quyền riêng tư này và mối quan hệ giữa Người dùng và Ban quản trị trang web.

9. ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG

KHAI THÁC. Quản trị trang có quyền thay đổi Chính sách quyền riêng tư này mà không cần sự đồng ý của Người dùng.

9.2. Chính sách Bảo mật mới có hiệu lực kể từ thời điểm nó được đăng trên Trang web, trừ khi được cung cấp bởi phiên bản mới của Chính sách Bảo mật.

9.3. Bất kỳ đề xuất hoặc câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này nên được chuyển đến [email được bảo vệ].