Biên niên sử những tháng đầu tiên của cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại qua ảnh

0


BÀI PHÁT BIẾT ĐÀI PHÁT ĐIỆN CỦA PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG UÂN DÂN NHÂN DÂN LIÊN XÔ VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN VỀ NGOẠI GIAO COM. V. M. MOLOTOVA

...Hôm nay, lúc 4 giờ sáng, không đưa ra bất kỳ yêu sách nào với Liên Xô, không tuyên chiến, quân Đức đã tấn công đất nước chúng tôi, tấn công biên giới của chúng tôi ở nhiều nơi và ném bom các thành phố của chúng tôi bằng máy bay của chúng - Zhitomir, Kiev , Sevastopol, Kaunas và một số nơi khác…
Hồng quân và toàn dân ta một lần nữa sẽ tiến hành cuộc chiến tranh yêu nước thắng lợi vì Tổ quốc, vì danh dự, vì tự do...
Nguyên nhân của chúng tôi là đúng. Kẻ thù sẽ bị đánh bại. Chiến thắng sẽ là của chúng ta.