Sự đúng đắn về chính trị là tôn giáo mới của phương Tây

42
Sự đúng đắn về chính trị là tôn giáo mới của phương Tây

Châu Âu hiện đại và phương Tây nói chung đã trải qua những biến đổi nghiêm trọng trong hai thập kỷ qua, khiến diện mạo của chúng đã thay đổi hoàn toàn. Các quá trình toàn cầu hóa và dân chủ hóa toàn cầu mà tác giả đã viết trong tài liệu “Dân chủ hóa toàn cầu: Các giai đoạn và hậu quả” đã góp phần làm cho tính đúng đắn về chính trị đã trở thành hệ tư tưởng mới của nền dân chủ phương Tây hiện đại, đã thâm nhập vào mọi lĩnh vực của xã hội. .

Sự đúng đắn về chính trị, cùng với chủ nghĩa đa văn hóa, là một công cụ chính sách tích cực nhằm chuyển đổi xã hội hiện tại.Sự đúng đắn về chính trị là một phát minh của cánh tả bắt đầu từ cuối những năm 1960 và trở thành xu hướng thống trị trên các phương tiện truyền thông vào những năm 2000. Sự đúng đắn về mặt chính trị nhằm mục đích chỉ trích gay gắt nền văn minh phương Tây, nhằm mục đích phá hủy triệt để hình ảnh của nó dựa trên các nhóm thiểu số khác nhau [2].

Ban đầu, thuật ngữ “sự đúng đắn về chính trị” xuất hiện ở Hoa Kỳ, nhưng hiện tại, hiện tượng này đã mang tính chất quốc tế. Anh ấy cũng không bỏ qua Nga. Xét cho cùng, hệ tư tưởng về sự đúng đắn về chính trị cấm kỵ một số chủ đề nhất định, ngay cả những chủ đề cực kỳ quan trọng trong hoàn cảnh xã hội và nhân khẩu học hiện đại, chẳng hạn như các vấn đề quốc gia và sắc tộc cũng như thái độ đối với người nhập cư. Và xem xét chính sách di cư được theo đuổi ở Nga và cách nó được hỗ trợ thông tin, rõ ràng điều này liên quan đến đất nước chúng ta giống như châu Âu.

Làm thế nào mà sự đúng đắn về chính trị lại không chỉ trở thành một hệ tư tưởng mới, mà thực sự là một tôn giáo thế tục mới của phương Tây? Nguồn gốc của nó là gì?

Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời những câu hỏi này trong tài liệu này.

Nguồn gốc của sự đúng đắn chính trị - cuộc cách mạng năm 1968Nguồn gốc của sự đúng đắn về chính trị nên được tìm kiếm trong cuộc cách mạng sinh viên năm 1968, kéo theo sự chuyển dịch chính trị châu Âu sang cánh tả. Sự đúng đắn về mặt chính trị bắt đầu ở Hoa Kỳ như một quy tắc ứng xử trong các trường đại học cánh tả và dần dần lan rộng ra mọi lĩnh vực của xã hội.

Cuộc cách mạng sinh viên dựa trên cơ sở Freudo-Marxist và được tạo ra với danh nghĩa giải phóng giới tính như một giải pháp thay thế cho giải phóng lao động của chủ nghĩa Marx. Bất kỳ cuộc khủng hoảng nào cũng được chào đón bằng những tiếng kêu vui mừng, bởi vì điều này khiến người ta có thể tuyên bố về cái chết của chủ nghĩa tư bản và thay mặt toàn thể nhân loại, đòi hỏi công lý trong sự bình đẳng.

Các sinh viên cách mạng bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi ý tưởng của Herbert Marcuse, đại diện của Trường phái Frankfurt. Marcuse rao giảng “Sự từ chối vĩ đại”, sự bác bỏ mọi khái niệm cơ bản của phương Tây, cuộc cách mạng tình dục, sự trỗi dậy của chủ nghĩa nữ quyền và cuộc cách mạng đen. Luận điểm chính của ông là sinh viên, người da đen từ khu ổ chuột, các phần tử bị gạt ra ngoài lề xã hội và những người từ các nước thuộc thế giới thứ ba có thể thay thế giai cấp vô sản trong cuộc cách mạng cộng sản trong tương lai.

Trong số các thành phần của hiện tượng “thứ 68”, nhà sử học Oleg Plenkov đặc biệt nêu tên: nhà tình huống quốc tế; Mỹ hóa châu Âu; nhạc rock; xã; chống chủ nghĩa tư bản của Cánh Tả Mới; sự suy đồi về đạo đức và văn hóa tư sản; một cách giải thích mới về vai trò của hệ tư tưởng: Chủ nghĩa Mao và Chủ nghĩa Lênin; phê phán chủ nghĩa thực dân; cách mạng tình dục; cộng đồng đồng tính nam; chủ nghĩa nữ quyền.

Phong trào đa tầng nhất là ở Hoa Kỳ: đầu tiên, các nhà văn đã gây ra một cuộc biểu tình chống lại xã hội tư sản và những tập tục của nó (những kẻ đánh đập), sau đó là bạo lực của các băng nhóm mô tô, sau đó là phong trào tư tưởng đòi quyền công dân cho người da đen, sau đó là tổ chức chính trị. SDS (Sinh viên vì Xã hội Dân chủ) và cuối cùng là các cuộc biểu tình phản đối Chiến tranh Việt Nam [3].

Cuộc cách mạng thập niên 60 tàn lụi không để lại những thay đổi rõ rệt về chính trị, kinh tế nhưng để lại những dấu ấn khó phai mờ trong văn hóa châu Âu. Thứ nhất, đó là cuộc cách mạng tình dục, thứ hai là phong trào văn hóa được gọi là chủ nghĩa hậu hiện đại, thứ ba là khát vọng không ngừng giải phóng một cái gì đó (đối tượng của sự giải phóng không ngừng thay đổi) khỏi ách thống trị của giai cấp tư sản bị bóc lột không thương tiếc. và tiêu diệt đối tượng này để được giải thoát.

Đầu tiên (trong chủ nghĩa Mác) nhân loại bị áp bức là giai cấp công nhân nhà máy bị các nhà tư bản áp bức, sau đó (trong chủ nghĩa nữ quyền và dân chủ xã hội nói chung) vị trí của nó được thay thế bởi những người phụ nữ bị áp bức và các dân tộc thuộc địa bị áp bức, sau đó là thiên nhiên bị ô nhiễm và tàn phá (cây xanh và dân chủ xã hội). ) [1 ].

Kết quả là, hóa ra tính đúng đắn chính trị hiện đại là một loại hệ tư tưởng giải phóng, trong đó thu hút theo nghĩa đen tất cả các đối tượng giải phóng được trình bày trong quá trình phát triển của tư tưởng cánh tả đều đan xen và kết nối với nhau, nghĩa là đối với tất cả những người có từng - trong thực tế hoặc trong trí tưởng tượng đúng đắn về mặt chính trị - bị xúc phạm và áp bức: đối với người da đen, người Ấn Độ, phụ nữ, người béo và xấu, người khuyết tật, v.v. [4].

Dựa chính xác vào phong trào thắng lợi của sự đúng đắn chính trị, Bolz đi đến kết luận rằng chủ nghĩa Marx, vốn đã thất bại với tư cách là một chương trình chuyển đổi xã hội chủ nghĩa trên thế giới, đã chiến thắng chính xác như một cuộc cách mạng văn hóa [4].

Chủ nghĩa Marx văn hóa và sự đúng đắn về chính trị


Nhiều nhà nghiên cứu về vấn đề này đã viết về thực tế rằng sự đúng đắn về chính trị là một hình thức của chủ nghĩa Mác văn hóa. Vì vậy, trong các tác phẩm của M. J. Minnichino “Thời kỳ đen tối mới: Trường phái Frankfurt và sự đúng đắn về chính trị” và của W. S. Lind “Sự đúng đắn về chính trị: Tóm tắt lịch sử hệ tư tưởng" (Sự đúng đắn chính trị: Lịch sử ngắn gọn của một hệ tư tưởng), quan điểm được thể hiện theo đó sự đúng đắn chính trị không gì khác hơn là một hệ tư tưởng chứa đựng nội tại những tư tưởng của chủ nghĩa Mác văn hóa.

Từ những tác phẩm này, có thể suy ra rằng đó là chủ nghĩa Marx văn hóa, bắt nguồn từ tâm trí của các đại diện của Trường phái Frankfurt (G. Lukács, G. Marcuse, T. Adorno, v.v.), được chuyển từ kinh tế sang văn hóa và đề cao “vô giai cấp”, là một tư tưởng toàn trị mà Những năm 20-30 của thế kỷ XX đã chiếm và giữ được nhiều quốc gia và tâm trí con người cho đến ngày nay [5].

Ngược lại, nhà sử học, tác giả và một trong những người tạo ra lý thuyết về các cuộc chiến tranh thế hệ thứ tư Bill Lind lưu ý rằng sự đúng đắn về chính trị là một nhánh của chủ nghĩa Marx văn hóa, là chủ nghĩa Marx được dịch từ thuật ngữ kinh tế (giai cấp) sang thuật ngữ văn hóa.

Trong khi chủ nghĩa Marx kinh tế xem lịch sử áp bức dưới góc độ khác biệt giai cấp và quyền sở hữu tư liệu sản xuất, chủ nghĩa Marx văn hóa lập luận rằng lịch sử áp bức liên quan đến các mối quan hệ quyền lực—mà các nhóm áp bức người khác dựa trên văn hóa, chủng tộc và giới tính [6] .

Học thuyết của Karl Marx dự đoán rằng khi một cuộc tổng chiến nổ ra, công nhân sẽ đoàn kết lại và đánh bại giai cấp tư sản. Điều này đã không xảy ra trong cả hai cuộc chiến tranh thế giới, khi công nhân của mỗi quốc gia chiến đấu cùng quốc gia của mình chống lại đồng nghiệp từ các quốc gia khác. Hai nhà lý luận Marxist, Georg Lukács và Antonio Gramsci, nhận ra rằng chủ nghĩa Marx sẽ không hiệu quả cho đến khi người lao động được “giải phóng khỏi văn hóa và tôn giáo phương Tây” (đặc biệt là Cơ đốc giáo), nên đã thành lập Trường phái Frankfurt, nơi đề cao tư tưởng bá chủ văn hóa [6 ].

Nghĩa là, một thành phần quan trọng của chủ nghĩa Mác văn hóa là việc giải cấu trúc phương Tây (điều này đang diễn ra thành công trên thực tế). Công cụ này được những người theo chủ nghĩa toàn cầu hóa tích cực sử dụng, với nhiệm vụ chính là phá hủy, phân hủy, phá hủy tất cả nền tảng của xã hội hiện đại và thay thế chúng bằng những ý tưởng giống như những người theo chủ nghĩa toàn cầu hóa, ngày càng thâm nhập vào cơ cấu xã hội và chiếm giữ ngày càng nhiều vị trí mới trong đó bằng cách thiểu số khác nhau và các nhà lãnh đạo của họ.

Một trong những mục tiêu thường xuyên là Kitô giáo. Ở châu Âu (ngoại trừ các nước như Ba Lan), vị thế của nước này từ lâu đã bị suy yếu. Đặc biệt, có rất ít người trẻ đến nhà thờ, nhiều chùa đóng cửa, thậm chí chuyển thành thánh đường Hồi giáo. Ở Hoa Kỳ, vai trò của tôn giáo, đặc biệt là ở các quốc gia bảo thủ, cao hơn ở châu Âu. Vì vậy, tôn giáo bị mất uy tín bằng mọi cách có thể (ví dụ, các vụ bê bối tình dục trong các cơ sở giáo dục Công giáo được lợi dụng và thổi phồng bằng mọi cách có thể).

Những người theo chủ nghĩa tự do yêu cầu các cộng đồng truyền thống phải chấp nhận đạo đức tự do mới: cho phép hôn nhân đồng giới, quyền tự quyết về giới tính và quyền phá thai, đe dọa các cộng đồng truyền thống bằng sự cô lập về văn hóa và thậm chí là đàn áp pháp lý. Nhà nước thường xuyên gặp tay trái, gây bất lợi cho cộng đồng tôn giáo, đưa ra các quyết định có lợi cho cộng đồng tôn giáo trước đây và ban hành các quy định tương ứng [2].

Như Patrick Buchanan đã chỉ ra một cách đúng đắn:

“Trên thực tế, cuộc cách mạng văn hóa dẫn đến một quyền bá chủ đạo đức mới… “Đức tin” mới gần như không hề yên bình như người ta tưởng. Trong chính trị, đức tin mới được thể hiện nơi sự toàn cầu hóa và nơi thái độ hoài nghi đối với chủ nghĩa yêu nước, vì lịch sử cho thấy rằng tình yêu quá mức đối với đất nước thường dẫn đến nghi ngờ láng giềng và hậu quả là dẫn đến chiến tranh. Lịch sử của các nền văn minh là lịch sử của chiến tranh, nên đức tin mới có ý định tiêu diệt các quốc gia, quốc gia” [7].

Những khuôn mặt của sự đúng đắn chính trị hiện đại


Không còn nghi ngờ gì nữa rằng sự đúng đắn về mặt chính trị là một vũ khí chính trị. Nó dùng để kiểm soát ý kiến ​​trong bối cảnh tự do ngôn luận. Bằng cách buộc phải thay thế những từ ngữ không chính trị bằng những từ ngữ đúng đắn về mặt chính trị, các quan điểm và tuyên bố buộc phải chuyển từ hệ thống tư tưởng này sang hệ thống tư tưởng khác, hơn nữa, từ bức tranh thực tế của thế giới này sang hệ thống tư tưởng khác.

Nhà xã hội học và triết học Leonid Ionin lưu ý rằng sự đúng đắn về chính trị không phải là một hiện tượng ý thức hệ ngẫu nhiên mà là một đặc điểm cơ bản và quan trọng nhất của nền dân chủ đại chúng hiện đại. Thời đại mới đã trở thành thời kỳ diễn ra thắng lợi của nguyên tắc bình đẳng. Nó lên đến đỉnh điểm trong học thuyết về nhân quyền phổ quát và hệ tư tưởng về sự đúng đắn về chính trị. Có thể nói, tính đúng đắn về chính trị và nền dân chủ hiện đại có mối quan hệ mật thiết với nhau, không thể thiếu cái này [1].

Sự đúng đắn về mặt chính trị đòi hỏi phải tránh sử dụng những từ ngữ và cách diễn đạt có thể xúc phạm lòng tự trọng của các dân tộc thiểu số hoặc các nhóm xã hội, làm tăng cảm giác bị gạt ra ngoài lề xã hội hoặc coi thường ý kiến, quan điểm và hành vi của người khác. Không nên sử dụng hoặc thay thế các từ và cách diễn đạt không mong muốn bằng những từ và cách diễn đạt khác, đưa các thuật ngữ mới vào ngôn ngữ sẽ trung lập hơn.

Kiểm soát ngôn ngữ và quy định về cách gọi đúng sự vật, hiện tượng, cùng với việc cấm kỵ một số từ ngữ và khái niệm nhất định, luôn là đặc điểm của các chế độ đàn áp, đóng vai trò đặc biệt trong việc hình thành hình ảnh “đúng đắn” về thế giới. Như bạn đã biết, George Orwell đã tiết lộ cơ chế này một cách hoàn hảo. Các quy tắc và yêu cầu về tính đúng đắn chính trị ngày nay khiến chúng ta nhớ đến New Speak, newspeak của Orwell [1].

Hãy đưa ra một vài ví dụ. Vì vậy, vào năm 1991, có thông tin cho rằng Đại học Stanford đang phát triển một “mã ngôn ngữ” trong đó những từ như phụ nữ, quý bà, con gái bị coi là “phân biệt giới tính” và do đó bị cấm sử dụng. Tại một trong những trường đại học danh tiếng dành cho nữ, không chỉ phân biệt chủng tộc và phân biệt giới tính bị cấm mà còn cả "chủ nghĩa ngoại hình" (mong muốn trông xinh đẹp khi sử dụng quần áo và mỹ phẩm), vì nó được cho là áp đặt các tiêu chuẩn về vẻ đẹp và sự hấp dẫn và có tác dụng hạ nhục. về những người xấu xí [8].

Ở Mỹ, truyện cổ tích thiếu nhi “Ba chú heo con” được gọi là “Ba chú chó con” để không xúc phạm đến tình cảm của những người sùng đạo Hồi giáo. Ở Nhật Bản, chim cánh cụt lùn được đổi tên thành chim cánh cụt thần tiên để tránh làm mất lòng những người lùn.

Câu chuyện huyền thoại về Bạch Tuyết cũng không tránh khỏi sự đúng đắn về mặt chính trị. Hiệp hội vì quyền bình đẳng của các nhân vật hoạt hình Hoa Kỳ tuyên bố rằng trong phim hoạt hình phải có ba chú lùn gốc châu Âu, hai chú lùn có nước da ngăm đen, một người gốc Mỹ Latinh và một người gốc Ấn Độ [9].

Nghĩa là, nguyên tắc về sự đúng đắn về mặt chính trị trong ngôn ngữ liên quan đến việc đưa ra các hạn chế và thay thế các đơn vị từ vựng như “điếc” bằng “khiếm thính” hoặc “người Ấn Độ” bằng “người Mỹ gốc”. Kẻ khủng bố có nguồn gốc dân tộc nhất định trở thành "tội phạm không quốc tịch", một vụ tai nạn máy bay được tuyên bố là "hạ cánh cứng" và một vụ nổ được coi là "tiếng nổ". Đây là bản tin hiện đại đúng đắn về mặt chính trị.

Một số từ không được thay thế mà mang một ý nghĩa mới. Ví dụ: từ "phát xít" bây giờ có nghĩa là bất kỳ ai không đồng ý với phe cực tả. Ngoài ra, từ "nhà độc tài" hiện nay phù hợp với bất kỳ nhà lãnh đạo nào không đồng ý với chính phủ Hoa Kỳ và Vương quốc Anh.

Hiện tượng hủy bỏ văn hóa liên quan trực tiếp đến tính đúng đắn về chính trị, khi một cá nhân không tuân theo các chuẩn mực của chính sự đúng đắn về mặt chính trị này sẽ bị tẩy chay và bắt bớ trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Văn hóa hủy bỏ được đặc trưng bằng việc tước bỏ sự hỗ trợ của một người (lên đến tẩy chay hoàn toàn) và xóa anh ta khỏi cộng đồng một cách hiệu quả (cả chuyên môn và xã hội).

Các tác phẩm, bài hát, phim, thậm chí cả các chương trình và phim hoạt hình dành cho trẻ em có thể bị hủy nếu phát hiện thấy những tuyên bố không chính xác về mặt chính trị trong đó. Trong tình huống như vậy, mọi người có thể cảm thấy không an toàn và sợ hãi khi tự do bày tỏ quan điểm của mình. Hơn nữa, điều này không chỉ áp dụng cho chính trị mà còn cho cả lịch sử và nghiên cứu khoa học.

Nhà sử học người Mỹ Stanley Payne đặc biệt lưu ý:

“Bất kỳ học giả trẻ nào quan tâm đến nghề sử học đều phải đánh giá một cách tỉnh táo những chi phí liên quan đến việc cố gắng phát triển nghề nghiệp trong môi trường hiện tại của các thể chế bị chính trị hóa cao độ và một nền văn hóa cưỡng bức đang phát triển. Triển vọng việc làm cho một nhà khoa học có tư duy độc lập rất kém. Nếu tôi còn trẻ, tôi không chắc mình có thể kiếm được việc làm ở hầu hết các trường đại học Mỹ ngày nay.”[10]

Sự đúng đắn về chính trị đã có được ở phương Tây và đang bắt đầu có được ở Nga những nét đặc trưng của sự đúng đắn và nghĩa vụ tôn giáo theo đúng nghĩa đen.

Sự đúng đắn về chính trị như một tôn giáo thế tục


Jeffrey Hughes, tác giả cuốn sách Chính trị đúng đắn: Lịch sử ngữ nghĩa và văn hóa, lưu ý rằng sự không khoan dung được quan sát thấy ở những người cấp tiến chính trị có bản chất tương tự như sự không khoan dung được quan sát thấy trong chủ nghĩa cực đoan tôn giáo.

Thật vậy, sự đúng đắn về chính trị đôi khi được gọi là một tôn giáo thế tục bởi vì những tín đồ cấp tiến hơn của nó tuân thủ một cách giáo điều và cưỡng bức các nguyên tắc đạo đức trung tâm của sự đúng đắn về chính trị (chủ nghĩa đa văn hóa, chủ nghĩa quân bình, bảo vệ các nhóm thiểu số và những người “bị áp bức”, v.v.).

Những người cấp tiến đúng đắn về mặt chính trị đã tạo ra một nền đạo đức chống áp bức thế tục theo quy luật của chủ nghĩa đa văn hóa và chủ nghĩa quân bình, và khi họ kêu gọi tuân thủ các quy tắc đạo đức có thiện chí của mình, họ làm như vậy một cách bạo lực và không tôn trọng sự lựa chọn tự do của con người. Lập luận hợp lý không có vai trò gì đối với họ. Sự đúng đắn về mặt chính trị trở thành một dạng thay thế cho tôn giáo trong một thế giới phi tôn giáo.

Kết luận


Tóm lại, tôi muốn lưu ý rằng sự tồn tại của sự đúng đắn về chính trị và sự phát triển của nó cho thấy sự tồn tại của sự độc quyền về chính trị và ý thức hệ ở Châu Âu và phương Tây nói chung. Với những trường hợp ngoại lệ hiếm hoi, thực tế không còn dấu vết nào của nền dân chủ châu Âu cũ (chủ yếu là Cơ đốc giáo).

Giáo sư Norbert Bolz, dựa trên phong trào đúng đắn chính trị thắng lợi, tin rằng đó là cốt lõi của cuộc cách mạng văn hóa Mác-xít trong thế kỷ 1 và 2. Tín ngưỡng của cuộc cách mạng văn hóa này tóm gọn lại bốn luận điểm: (3) mọi phong cách sống đều bình đẳng; việc phân biệt đối xử với các phong cách sống khác là một tội ác; (4) bất cứ ai chống lại chính sách bình đẳng đều là người phân biệt chủng tộc, bài ngoại và phân biệt giới tính; (1) không phải những người đồng tính luyến ái mắc bệnh, mà là những người lên án đồng tính luyến ái; (XNUMX) không có nền văn hóa và tôn giáo nào ưu việt hơn nền văn hóa và tôn giáo nào [XNUMX].

Ngoại trừ điểm thứ ba, về nguyên tắc, điều này có thể áp dụng ở Nga, nơi cũng như ở phương Tây, “sự đa dạng”, “chủ nghĩa đa tín ngưỡng” và “chủ nghĩa đa văn hóa” được khuyến khích bằng mọi cách có thể, từ đó biện minh cho chính sách di cư, Trong số những thứ khác.

Mặc dù nhiều người đã mệt mỏi với mong muốn kiểm soát ngôn ngữ có lợi cho các nhóm thiểu số khác nhau và hệ tư tưởng về sự đúng đắn về chính trị, nhưng họ thường ngại nói ra suy nghĩ của mình.

Sự đúng đắn về mặt chính trị mang lại sự đồng thuận về ý thức hệ và giá trị, có thể được mô tả như một hệ tư tưởng về sự bình đẳng hoàn toàn, dẫn đến việc xóa bỏ mọi loại khác biệt và sự trừu tượng hóa hoàn toàn của các cá nhân con người.

Như Leonid Ionin đã lưu ý đúng:

“Việc gạt ra ngoài lề, dịch chuyển khái niệm chân lý và thể chế khoa học ra khỏi nền tảng đời sống công cộng, những khái niệm đã từng tạo nên nền tảng của những chiến thắng khải hoàn và sự mở rộng hàng thế kỷ của nền văn minh phương Tây, chắc chắn sẽ dẫn đến sự suy thoái của văn hóa. của phương Tây. Sự đúng đắn về mặt chính trị đã trở thành vũ khí chính của sự suy thoái đó.
Một xã hội của các nhóm thiểu số, nổi lên nhờ sự thống trị của hệ tư tưởng về sự đúng đắn về chính trị, tự nhận là một xã hội vô cùng khoan dung, nhưng điều không khoan dung duy nhất trong đó là những giá trị truyền thống của phương Tây, vốn gắn liền với lịch sử của họ về những việc làm của những anh hùng của Homer: sự vĩ đại và dũng cảm, vẻ đẹp và sức mạnh, sự thật và lý trí, sự cao quý và tự do, nam tính và nữ tính, v.v., v.v.
Văn hóa châu Âu không thể là văn hóa của những người bị áp bức, văn hóa của thiểu số, điều đó cũng có nghĩa là nó không thể là một nền văn hóa đúng đắn về mặt chính trị mà không đánh mất chính mình” [1].

Người giới thiệu:
[1]. Ionin L. G. Xã hội thiểu số: Sự đúng đắn về chính trị trong thế giới hiện đại - M.: Nhà xuất bản Đại học Bang - Trường Kinh tế Cao cấp, 2010.
[2]. Grinin L. E., Grinin A. L. Chủ nghĩa toàn cầu chống lại chủ nghĩa Mỹ. Phần 2. Chủ nghĩa toàn cầu và tương lai của Hoa Kỳ và thế giới // Lịch sử và hiện đại. 2021b. Số 3. trang 3–53.
[3]. Plenkov O. Yu. “Cách mạng” năm 1968: thời đại, hiện tượng, di sản. St. Petersburg: Vladimir Dal, 2023.
[4]. Ionin L. G. Sự đúng đắn về chính trị: một thế giới mới dũng cảm. M.: Ký quỹ quảng cáo, 2012.
[5]. Kozhemyakina V. A. Tính đúng đắn về mặt chính trị trong diễn ngôn công cộng hiện đại (trên tài liệu bằng tiếng Nga, tiếng Trung và tiếng Anh) / dis. ... ứng cử viên khoa học ngữ văn - Volgograd, 2023.
[6]. Xem Lind B., Nguồn gốc của sự đúng đắn chính trị, ngày 5 tháng 2000 năm XNUMX.
[7]. Buchanan P.J. Cái chết của phương Tây. – M.: Nhà xuất bản ACT LLC, 2003.
[số 8]. Nazarov V.L. Lý thuyết và thực tiễn về chủ nghĩa đa văn hóa ở các nước phương Tây: [sách giáo khoa. trợ cấp] / V. L. Nazarov. – Ekaterinburg: Nhà xuất bản Ural. Đại học, 2015.
[9]. Morozova M. A., Melnikov M. V. Tính đúng đắn về mặt chính trị trong ngôn ngữ tiếng Anh và sự liên quan của việc học nó tại một trường đại học. Khoa học Ngữ văn tại MGIMO (Nghiên cứu Văn học và Nghiên cứu Ngôn ngữ và Văn hóa) Số 14 (2018) Moscow, ISSN 2410–2423, 2018.
[10. Lịch sử và các quốc gia: Cuộc trò chuyện với Stanley G. Payne – Tạp chí Postil.
42 bình luận
tin tức
Bạn đọc thân mến, để nhận xét về một ấn phẩm, bạn phải đăng nhập.
 1. +11
  Ngày 6 tháng 2024 năm 05 59:XNUMX
  Sự đúng đắn về mặt chính trị chủ yếu nhắm vào các truyền thống dân gian. Sự đúng đắn về mặt chính trị coi sự phẫn nộ thông thường của một người là sự thô tục. Bất chấp điều này, chủ nghĩa truyền thống đang phát triển ở phương đông. cái này. Có chính trị Hoa Kỳ và có Lầu Năm Góc. Có chính sách của Châu Âu và có chính sách của NATO. Điểm chính trong hành động đúng đắn về mặt chính trị là phá hủy quan điểm đấu tranh giai cấp. bởi chủ nghĩa tư bản như manna từ thiên đường. Họ nói rằng không có sự đấu tranh cho quyền lợi của họ, không có và không có. Từ tất cả các tiếng kèn, chúng ta đang nghe về một thời đại mới sắp đến. Không ai có thể nói đó là thời điểm nào. Đây là cách một người có thể bị tước đoạt khả năng suy nghĩ Và từng bậc thầy có thể kiểm soát suy nghĩ của chúng ta.
  1. +5
   Ngày 6 tháng 2024 năm 09 02:XNUMX
   Trích dẫn: Nikolai Malyugin
   Sự đúng đắn về mặt chính trị chủ yếu hướng tới truyền thống dân gian.

   Bạn đã giải thích mọi thứ cho tôi trong một câu. Cảm ơn!
   Tôi chỉ chưa đọc toàn bộ bài viết. Quá nhiều thông tin không cần thiết. Tôi thích nó ngắn gọn và đúng trọng tâm.
   1. 0
    Ngày 7 tháng 2024 năm 12 59:XNUMX
    Tư duy ngắn gọn, không có khả năng nhận thức văn bản nhiều hơn một vài dòng, khả năng giao tiếp và phân tích kém là sản phẩm của nền giáo dục hiện đại, cũng từ cùng một chủ đề.
    1. 0
     Ngày 9 tháng 2024 năm 15 42:XNUMX
     Trích mũ biển
     Tư duy ngắn gọn, không có khả năng nhận thức văn bản nhiều hơn một vài dòng, khả năng giao tiếp và phân tích kém là sản phẩm của nền giáo dục hiện đại, cũng từ cùng một chủ đề.

     Tôi sẽ đặt cược. Tôi chỉ xin lỗi vì đã lãng phí thời gian vào những bài viết dài như vậy. Đây không phải là một cuốn tiểu thuyết.
     “Tính đúng đắn về mặt chính trị là một thuật ngữ chỉ các thực hành ngôn ngữ được thiết kế để không xúc phạm hoặc gây bối rối cho các nhóm người dễ bị tổn thương (nhóm thiểu số, người LGBT, người khuyết tật, v.v.) và không gây xung đột.” Đơn giản và rõ ràng!
     Tôi thực sự thích trang web Tsargrad. Ở đó, mọi thông tin đều được trình bày khá ngắn gọn và rõ ràng.
     Nếu bạn thích bị nước tạt vào tai thì đây là bi kịch của cá nhân bạn.)) Đọc và thưởng thức những bài viết dài dòng.
    2. +1
     Ngày 12 tháng 2024 năm 23 51:XNUMX
     mũ biển
     (Alexei). Ngày 7 tháng 2024 năm 12 59:XNUMX. của bạn - ". Suy nghĩ ngắn gọn, không thể cảm nhận được văn bản nhiều hơn một vài dòng, giao tiếp kém... "
     Tôi hầu hết đồng ý. NHƯNG... đã đạt tới - "...giao tiếp kém... "
     Tôi đã phải thở ra!
     giữ lại tiêu cực
     Kính thưa. vậy là bạn chán ngấy chuyện này rồi - "...Sự đúng đắn về mặt chính trị chủ yếu nhằm chống lại truyền thống dân gian..." Theo truyền thống, đây là việc sử dụng ngôn ngữ nhà nước. tốt Và Ngài đang bị tiêu diệt không thương tiếc. đầu gấu Ví dụ :
     - tại sao bạn cần của bạn? "thông tin liên lạc" - nếu bạn có (thiếu) khả năng giao tiếp.
     - địa điểm(đối với những người bình thường sử dụng ngôn ngữ nhà nước) đây là từ lĩnh vực phòng không. tại sao không phải là vị trí hay chỉ là ngôi nhà. kịch bản. công việc... vv.
     - tại sao "hack nhẹ"Life hack (eng. life hack) là một thủ thuật hoặc lời khuyên hữu ích giúp giải quyết một cách hiệu quả một vấn đề cụ thể. - MẶC DÙ CÓ - những phát minh, đề xuất cải tiến và hơn thế nữa...
     Phá hủy ngôn ngữ. đây là sự phá hủy nền tảng tự nhận thức của NHÂN DÂN (nền văn minh).. Và bạn cũng sẽ làm được điều NÀY. Tôi hy vọng không phải cố ý. Nước Nga sẽ bị hủy diệt không chỉ trong chiến tranh mà còn bằng cách phá hủy lịch sử và ngôn ngữ nhà nước của mình. có nghĩa là họ kiểm soát ý thức. Cách họ tạo ra UKROV từ những người Nga gốc Đông Ukraine. đầu gấu
  2. 0
   Ngày 15 tháng 2024 năm 12 21:XNUMX
   Nhìn chung, mặc dù có chọn lọc một số sự kiện lịch sử nhưng tài liệu rất yếu và mang tính tuyên truyền.
   Tác giả không nhận thấy rằng ở Hoa Kỳ có sự phân chia đất nước thành các bang phía đông bắc, phía nam, Bờ Tây và phần còn lại. Giống như họ không phải là bốn xã hội khác nhau.
   Ở trung tâm nói tiếng Đức của châu Âu, mọi thứ cũng hơi khác một chút. Ở Bavaria, trang phục dân tộc được mặc vào cuối tuần, và họ giải thích với một cậu bé 12 tuổi rằng “con trai khác con gái ở chỗ vào cuối tuần, nó đi học bắn súng trường và con gái học nấu ăn. ”
   Một lần nữa, mặt tham nhũng của sự đúng đắn chính trị không được đề cập tới.
   Nó bao gồm việc “ai đó” quyết định thay thế sách ở trường học bằng sách “trung lập về giới tính” để lấy tiền từ ngân sách thành phố, sau đó ai đó in chúng và bán cho các trường học với giá rất cao.
   Trích dẫn: Nikolai Malyugin
   trái với truyền thống dân gian

   Vẫn còn để liệt kê chúng:
   Truyền thống của các dân tộc ISIS (bị cấm ở mọi nơi)
   Truyền thống của các dân tộc ăn thịt người ở Châu Đại Dương
   Con gái
   Bé gái chết đuối ở Trung Quốc
   Cắt bao quy đầu nữ
   Những người say rượu đốt nhà của những người chủ tỉnh táo ở các ngôi làng ở Nga
   Quyền của đêm đầu tiên vẫn có thể được ghi nhớ
 2. +7
  Ngày 6 tháng 2024 năm 06 06:XNUMX
  Đọc thấy thú vị quá, cảm ơn tác giả. Sự đúng đắn về chính trị, dưới mọi biểu hiện của nó, dẫn đến sự tiêu diệt giới tinh hoa quốc gia và làm suy yếu các quốc gia. Những khu vực trên thế giới không bị ảnh hưởng bởi “căn bệnh” này sẽ chiếm giữ lãnh thổ của các nhóm dân tộc suy thoái.
  Nhưng tại sao tác giả không đề cập đến chủ đề nước Nga? Liên bang Nga, vì những lý do vô lý, đã dập tắt, xóa nợ, đối xử, cho vay và giúp đỡ các quốc gia nghèo và thân thiện. Bên trong Liên bang Nga, cũng có chính sách tự sát đối với người hải ngoại, trong lĩnh vực kinh tế, giáo dục và “văn hóa”. Thật khó để tìm ra những đặc điểm đúng đắn về mặt chính trị đối với SPIEF trong điều kiện nhân dân chúng ta đang chết dần và đau khổ ở miền Nam nước Nga. Ở phương Tây, ít nhất vẫn còn sót lại những hiểu biết về lợi ích quốc gia.
  1. +9
   Ngày 6 tháng 2024 năm 06 32:XNUMX
   Hiện nay, thuật ngữ sự đúng đắn về chính trị được áp dụng nhiều hơn đối với chúng ta, nước Nga. Vào đầu thế kỷ 21, chúng ta bắt đầu giống với Byzantium, đầu thế kỷ 15.
 3. 0
  Ngày 6 tháng 2024 năm 06 29:XNUMX
  Trích dẫn từ: samarin1969
  Những khu vực trên thế giới không bị ảnh hưởng bởi “căn bệnh” này sẽ chiếm giữ lãnh thổ của các nhóm dân tộc suy thoái.

  “Quân đội Mỹ đã trở nên giống một thử nghiệm xã hội hơn: trọng tâm không phải là sát thương mà là không làm tổn thương bất kỳ người lính nào. Chỉ là không rõ một đội quân như vậy sẽ làm gì khi đạn bay.” Pete Hegseth trên Fox News 04.06.24/XNUMX/XNUMX.
 4. +1
  Ngày 6 tháng 2024 năm 07 27:XNUMX
  Đúng vậy, chúng ta cần đặt câu hỏi với Điện Kremlin, hay đúng hơn là với những người phải chịu trách nhiệm về chỉ đạo này, bởi vì điều gì sẽ xảy ra: chúng ta buộc phải đổi tên/từ tiếng Nga thành những từ phù hợp về mặt chính trị, hãy nhớ Zhirik đã thề về điều này như thế nào?
  ví dụ: đất nước Latvia là cư dân của người Latvia hay người Latvia?
  Đất nước Phần Lan là người Phần Lan hay người Phần Lan?
  có rất nhiều ví dụ như vậy...
  1. RMT
   +2
   Ngày 6 tháng 2024 năm 15 11:XNUMX
   Bạn có câu hỏi nào khác cho Điện Kremlin không?
   1. +1
    Ngày 6 tháng 2024 năm 16 40:XNUMX
    Đúng: Zelensky - ông ấy có phải là “tổng thống” hay không?
    đây cũng là một câu chuyện về sự đúng đắn chính trị
 5. +10
  Ngày 6 tháng 2024 năm 07 57:XNUMX
  Điều khoản về kê gian, vì mục đích đúng đắn về mặt chính trị và thực tế là mọi người đều có quyền bình đẳng, đã bị loại khỏi Bộ luật Hình sự Liên bang Nga năm 1996, nếu tôi không nhầm và không được khôi phục vì mục đích chính trị. tính đúng đắn, các bộ phim và phim hoạt hình của Liên Xô được phân loại theo độ tuổi và một số bộ phim mà họ không muốn chiếu chút nào, hoàn toàn trên các kênh trung tâm, trên các kênh vệ tinh dành riêng cho các bộ phim và phim hoạt hình của Liên Xô rất hiếm... Ví dụ: Dunno on the Moon .
  1. +9
   Ngày 6 tháng 2024 năm 10 12:XNUMX
   Nhưng vì hiện tại sẽ không có nhiều người đọc cuốn sách này nên phim hoạt hình vẫn sẽ có lượng khán giả lớn hơn, và trong tác phẩm này của Nosov, một đứa trẻ, đặc biệt là trẻ lớn hơn, bắt đầu nhìn thế giới khác đi một chút, và “chúng tôi” đang nuôi dưỡng những người tiêu dùng “đủ tiêu chuẩn”.
   1. +6
    Ngày 6 tháng 2024 năm 10 14:XNUMX
    Chỉ một tình tiết về sự đúng đắn về mặt chính trị, và chúng ta có rất nhiều điều đó. Có đáng đổ lỗi cho tấm gương không? hi
  2. -1
   Ngày 6 tháng 2024 năm 11 01:XNUMX
   Dunno on the Moon được quay sau sự sụp đổ của Liên Xô.
   1. +7
    Ngày 6 tháng 2024 năm 11 09:XNUMX
    Đó là lý do tại sao tôi lấy ví dụ rằng một bộ phim hoạt hình quay sau sự sụp đổ của Liên Xô về cơ bản bị cấm trên các kênh... Để không xúc phạm những kẻ đầu sỏ..
    1. +4
     Ngày 6 tháng 2024 năm 11 14:XNUMX
     Phim hoạt hình rất khác so với cuốn sách.
     Trong phim hoạt hình, họ chỉ đơn giản thể hiện họ là những kẻ lừa đảo, kẻ cướp hay nhà tư bản.

     Và cuốn sách chứa đựng những lời chỉ trích gay gắt đối với hệ thống tư bản chủ nghĩa.
 6. +2
  Ngày 6 tháng 2024 năm 08 13:XNUMX
  Sự đúng đắn về chính trị là tôn giáo mới của phương Tây
  Tác giả không hoàn toàn đúng ở đây. Sự đúng đắn về mặt chính trị là một tôn giáo thế giới mới đang được truyền bá không chỉ ở phương Tây mà còn ở đây. Làm quen với cái gọi là hệ thống ESG, hệ thống này đang được triển khai tích cực ở Liên bang Nga thông qua một ngân hàng nổi tiếng.
  Khái niệm ESG đã được phát triển rộng rãi trong lĩnh vực đầu tư quốc tế như là sự tiếp nối các ý tưởng của Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) của Liên hợp quốc và Hiệp ước toàn cầu của Liên hợp quốc.
 7. +6
  Ngày 6 tháng 2024 năm 08 35:XNUMX
  Bài viết rất thú vị, cảm ơn Tác giả.

  IMHO, sự đúng đắn về chính trị không phải là một hệ tư tưởng, mà là một trong những thuộc tính của hệ tư tưởng của chủ nghĩa toàn cầu. Và chắc chắn không có chuyện bình đẳng ở đây.

  IMHO, toàn cầu hóa - và sự đúng đắn về chính trị, như một trong những thuộc tính của nó - là kết quả của thực tế là vốn tài chính có tầm quan trọng lớn nhất, khuất phục vốn công nghiệp và thương mại.

  Vốn tài chính bị cản trở bởi biên giới, con người và truyền thống của họ, vì nguồn vốn này cần được luân chuyển tự do từ nơi này sang nơi khác trên thế giới và điều mong muốn là cấu trúc của những phần này - luật pháp và truyền thống - phải giống nhau.

  Đồng thời, hệ tư tưởng nói lên bất kỳ sự bình đẳng nào ngoại trừ xã ​​hội - chủ nghĩa tư bản được xây dựng dựa trên sự bất bình đẳng xã hội, nó là động lực của nó, bình đẳng xã hội sẽ kết liễu chủ nghĩa tư bản rất nhanh.

  Sự đúng đắn về mặt chính trị, bằng cách xóa bỏ một số khác biệt, sẽ duy trì tình trạng hiện tại, sự bất bình đẳng xã hội tồn tại ngày nay giữa con người và các quốc gia.

  Vì toàn bộ sự phát triển của nhân loại ngày nay là sự phát triển của chính chủ nghĩa tư bản, nên cuộc đấu tranh của các quốc gia riêng lẻ chống lại toàn cầu hóa là cuộc đấu tranh chống lại sự phát triển và tiến bộ. Đối với người dân ở các quốc gia tụt hậu, sẽ hợp lý hơn nếu hòa nhập với hệ thống hiện có và chiếm lấy vị trí xứng đáng của họ trong đó, vì khó có khả năng phá hủy nó.

  Tốt hơn là trở thành một trong những người xén lông cừu. Hơn những người đã cắt tóc thì không thể rời xa quá trình cắt tóc.
  1. +4
   Ngày 6 tháng 2024 năm 11 11:XNUMX
   Và chủ nghĩa toàn cầu, theo tác giả bài viết trước, chỉ có thể bị đánh bại bởi những người theo chủ nghĩa dân tộc hoặc những người bảo thủ dân tộc mỉm cười
   1. +2
    Ngày 6 tháng 2024 năm 13 04:XNUMX
    Trích dẫn: kor1vet1974
    Và chủ nghĩa toàn cầu, theo tác giả bài viết trước, chỉ có thể bị đánh bại bởi những người theo chủ nghĩa dân tộc hoặc những người bảo thủ dân tộc mỉm cười


    Chủ nghĩa toàn cầu không thể bị đánh bại về nguyên tắc. Và những người bảo thủ thường ủng hộ ông. Và những người bảo thủ quốc gia và những người theo chủ nghĩa dân tộc đang chết dần cùng với các quốc gia; cuộc đấu tranh của họ là vô nghĩa.
    1. 0
     Ngày 6 tháng 2024 năm 14 26:XNUMX
     cuộc chiến của họ là vô nghĩa.
     Ngay cả dưới khẩu hiệu của những người theo chủ nghĩa Dân tộc và những người bảo thủ dân tộc (tức là phát xít) của tất cả các nước, đoàn kết lại? cười
     1. +2
      Ngày 6 tháng 2024 năm 15 16:XNUMX
      Trích dẫn: kor1vet1974
      cuộc chiến của họ là vô nghĩa.
      Ngay cả dưới khẩu hiệu của những người theo chủ nghĩa Dân tộc và những người bảo thủ dân tộc (tức là phát xít) của tất cả các nước, đoàn kết lại? cười


      Khẩu hiệu chưa cứu được ai nhưng có thể tiêu diệt họ. :)

      Những người theo chủ nghĩa dân tộc từ các quốc gia khác nhau có nhiều khả năng giết nhau hơn bất kỳ ai khác.
     2. +1
      Ngày 6 tháng 2024 năm 15 22:XNUMX
      Trích dẫn: kor1vet1974
      cuộc chiến của họ là vô nghĩa.
      Ngay cả dưới khẩu hiệu của những người theo chủ nghĩa Dân tộc và những người bảo thủ dân tộc (tức là phát xít) của tất cả các nước, đoàn kết lại? cười


      Những người theo chủ nghĩa dân tộc từ các quốc gia khác nhau thà tàn sát lẫn nhau hơn là đoàn kết. Thật không may, điều này thường giết chết rất nhiều người xung quanh.
      1. +2
       Ngày 6 tháng 2024 năm 15 55:XNUMX
       Ý tôi là, những gì chúng ta đã quan sát trong nhiều thập kỷ ở Palestine là một vùng lãnh thổ mà đáng lẽ phải xuất hiện hai quốc gia chứ không phải một. Đây là một ví dụ, một ví dụ nổi bật nhất.
  2. +2
   Ngày 7 tháng 2024 năm 20 07:XNUMX
   Vốn tài chính bị nhà nước cản trở như vậy. Của chúng tôi là người hạn chế tình trạng vô pháp luật, những người khác thì cắt đứt cơ hội xâm nhập vào các lãnh thổ đó. Tuy nhiên, nếu bạn rời khỏi tiểu bang (của chính bạn), thì những người hàng xóm của bạn, ở Hoa Kỳ, sẽ nhanh chóng giúp nền giáo dục đó trở về con số không. Đó là lý do tại sao bánh đà của sự đúng đắn chính trị đang quay lên.
 8. -1
  Ngày 6 tháng 2024 năm 10 02:XNUMX
  Những kẻ ngu ngốc tuyệt vời - tôi có xúc phạm nền văn minh phương Tây với sự đúng đắn về chính trị của nó không? Chúng ta có sự đúng đắn về chính trị với sự thiên vị của Nga, chúng ta là một quốc gia đa quốc gia.
 9. +6
  Ngày 6 tháng 2024 năm 11 06:XNUMX
  . Ở Mỹ, truyện cổ tích thiếu nhi “Ba chú heo con” được gọi là “Ba chú chó con” để không xúc phạm đến tình cảm của những người sùng đạo Hồi giáo.

  Hãy cho tôi biết, tại sao họ cần điều này? Đến các bang? Tôi nghi ngờ rằng thế giới Hồi giáo sẽ gây chiến với Hoa Kỳ trong một cuộc chiến tranh lãnh thổ. Liệu anh ta có bơi qua đại dương và đi không? (Tôi không tin vào ngày 11 tháng XNUMX!)
  Nhưng về chúng ta trong thế giới Hồi giáo có từ MURTAD, có nghĩa là kẻ bội giáo, một sinh vật đáng nguyền rủa sẽ bị thiêu trong địa ngục. Và họ nghĩ vậy - tất cả mọi người! Bắt đầu từ những đứa trẻ chưa biết nói... Vậy hãy giải thích cho tôi tại sao trên trái đất này tôi lại phải chịu đựng sự căm ghét trá hình đến từ thế giới Hồi giáo đối với tôi? Có phải vì ngành công nghiệp vi điện tử của chúng ta đã bị hủy hoại (lưu ý, không phải do tôi!), và bây giờ chúng ta phải thiết lập các trung tâm trung chuyển trên lãnh thổ của các quốc gia Hồi giáo để nhận được các vi mạch mà nhiều người mong muốn thông qua chúng thông qua sơ đồ màu xám? Ai đó đã gây rối, giết chết, hủy hoại, và tôi phải chịu đựng sự căm ghét đối với đồng bào của mình - hóa ra là vậy?
  Vì vậy, đối với tôi, có vẻ như, bất kể quốc gia nào, cơ sở của bất kỳ sự khoan dung được đề cao nào đều nằm ở sự tinh nghịch về kinh tế hoặc chính trị của các chính khách quan trọng. Nhưng lỗi nằm ở người bình thường, những người không muốn khoan dung với mọi hình thức ghê tởm.
  1. +1
   Ngày 7 tháng 2024 năm 02 12:XNUMX
   Ở Mỹ, truyện cổ tích thiếu nhi “Ba chú heo con” được gọi là “Ba chú chó con” để không xúc phạm đến tình cảm của những người sùng đạo Hồi giáo.

   Ba đứa nhỏ Lợn
   https://en.wikipedia.org/wiki/The_Three_Little_Pigs
   Trong hoạt hình, truyện cổ tích có rất nhiều cách chế nhạo khác nhau.
   Một trong những tác phẩm nhại lại trong phiên bản phim hoạt hình Droopy là "Three Puppies".
   https://www.kinopoisk.ru/film/92376/
   Điều này không liên quan gì đến người Hồi giáo.
 10. +9
  Ngày 6 tháng 2024 năm 11 07:XNUMX
  Sự đúng đắn về mặt chính trị không liên quan gì đến các phong trào chính trị cánh tả, càng không liên quan đến chủ nghĩa Mác. Tác giả bài viết, noi gương các nhà khoa học chính trị Mỹ, tuyên bố “cánh tả mới” và “những người theo chủ nghĩa Marx văn hóa” là những người cánh tả, thực chất là những người theo chủ nghĩa xã hội và những người cộng sản. Trên thực tế, tất cả các phong trào được nêu tên này đều là hệ tư tưởng tiểu tư sản tân tự do. Đây là sản phẩm của cuộc nổi dậy của thế hệ trẻ thuộc giai cấp tiểu tư sản và một bộ phận trí thức thành thị. Con cháu của các chủ hiệu nhỏ đã nổi dậy chống lại sự thống trị của tầng lớp quý tộc của giai cấp tư sản lớn và bộ máy quan liêu. Không phải vô cớ mà sau này họ và con cháu của họ đã đoạn tuyệt với hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa cánh tả và gia nhập phe của giai cấp tư sản tự do mới.
  1. +4
   Ngày 6 tháng 2024 năm 15 58:XNUMX
   Trên thực tế, tất cả các phong trào được nêu tên này đều là hệ tư tưởng tiểu tư sản tân tự do.
   Bản thân tác giả là một người theo chủ nghĩa dân tộc tiểu tư sản cánh hữu... Ông ta cố tình đánh đồng những người theo chủ nghĩa “cánh tả mới” và “những người theo chủ nghĩa Mác văn hóa” với những người cộng sản.
 11. +3
  Ngày 6 tháng 2024 năm 11 39:XNUMX
  Tôi sẽ cố gắng đồng nhất sự đúng đắn về mặt chính trị với nền dân chủ.... Có rất nhiều câu chuyện “khiêu vũ với trống lục lạc” xung quanh cả hai nhiệm kỳ... Hãy thử nhìn vào vấn đề (về sự đúng đắn về mặt chính trị) như đã được nói với Lãnh đạo của chúng ta và Thầy - I.V. Gửi Stalin tại hội nghị Yalta... Theo lời của I.V. Stalin, như ông tin rằng: “Dân chủ là ý chí và sức mạnh của nhân dân…” Tổng thống Hoa Kỳ, F.D. Roosevelt, với giọng mỉa mai, đã làm rõ: “Dân chủ là ý chí và sức mạnh của người dân Mỹ…” Những điều tương tự như thế này về nền dân chủ và sự đúng đắn về mặt chính trị….
 12. +3
  Ngày 6 tháng 2024 năm 12 57:XNUMX
  Chúng ta hãy nhớ đến Đế chế La Mã. Người La Mã đã cầm cự được một thời gian dài, nhưng dần dần suy tàn hoàn toàn, mất cả tiềm lực kinh tế lẫn tiềm lực chiến đấu (có ai nhớ không?)). Đế chế La Mã đã trải qua những thế kỷ cuối cùng của mình trên vai những “kẻ man rợ”, tức là những người không phải là công dân. Người di cư, vâng)
  Nhưng những người không phải là công dân liên tục phải chịu đựng sự sỉ nhục và xúc phạm thực sự từ những công dân tự cho mình là được nuông chiều, vô dụng nhưng vô cùng tự hào về quyền công dân của mình. Chà, một cách tự nhiên - những kẻ man rợ đã xé nát Đế chế thành từng mảnh, điều mà không ai dám chọc thẳng vào nguồn gốc của chúng.
  Phương Tây dường như không còn khả năng đưa công dân của mình trở lại bình thường. Chà, ít nhất họ đang cố gắng tránh cái bẫy của người La Mã, có thể nói như vậy. Hôn người di cư ở đâu đó phía dưới lưng) Có lẽ nó sẽ giúp ích))
 13. +6
  Ngày 6 tháng 2024 năm 15 32:XNUMX
  Tôi đọc với sự thích thú những bài viết của một tác giả được kính trọng. Tôi đồng ý với một số điều, và không đồng ý với những điều khác. Về bài viết này, tôi không đồng ý với các quy định chính.
  1 “Sự đúng đắn về chính trị là tôn giáo mới của phương Tây.”
  Sự đúng đắn về mặt chính trị luôn luôn ở đó. Xã hội không thể tồn tại mà không có những hạn chế đối với bất kỳ tuyên bố và hành động nào. Vì vậy, sự đúng đắn về mặt chính trị cũng lâu đời như xã hội loài người (thậm chí có thể còn lâu đời hơn). Chỉ là những hạn chế (cấm) này có những tên gọi khác nhau - đạo đức, đạo đức, quy tắc, đạo đức, v.v.
  Giống như cơ chế cấm đoán, tính đúng đắn về mặt chính trị thực sự không có gì mới. Nội dung của những điều cấm này đã được thay đổi và cập nhật. Một nền đạo đức mới đang được du nhập vào nền văn minh phương Tây, một nền đạo đức đàn áp ý chí và lợi ích của đa số nhân dân để chiếm ưu thế của thiểu số. Tiếp theo đó là sự phân hủy và hủy diệt của con người. Hơn nữa, bản thân các nhóm thiểu số thường được xây dựng một cách giả tạo.
  2 “Chủ nghĩa Marx văn hóa.”
  Chủ nghĩa Marx được tạo ra cách đây hai thế kỷ, khi nhiều ngành nhân văn vẫn còn ở giai đoạn sơ khai, và tất nhiên, nó có một số sai sót và thiếu chính xác. Tuy nhiên, tại sao lại dán nhãn chủ nghĩa Marx với tất cả những điều ghê tởm hiện đại của phương Tây này. Chủ nghĩa Marx không tham gia dưới bất kỳ hình thức nào ở đây.
  Trong hai trường hợp này, có sự thay thế các khái niệm và sự lừa dối thực tế.
  Không phải sự đúng đắn về mặt chính trị (khoan dung) – mà là đạo đức có hại.
  Không phải chủ nghĩa Marx văn hóa, mà là hệ tư tưởng phá hoại của chủ nghĩa menchism
 14. 0
  Ngày 7 tháng 2024 năm 09 04:XNUMX
  Tuy nhiên, trong khi nước Mỹ đúng đắn về mặt chính trị đang phóng tên lửa không gian và phát triển thiết bị điện tử thì nước Nga đúng đắn, bất đắc dĩ đã thất bại cả Mặt trăng vào năm 2015 và Sao Hỏa vào năm 2019, xuất khẩu nguyên liệu thô sang NATO, v.v. Và như thế.

  Sự dao động nhẹ của con lắc hướng tới “sự đúng đắn về chính trị” vẫn chưa thực sự đáng chú ý. Nhưng cũng có những lợi thế.
 15. 0
  Ngày 7 tháng 2024 năm 13 27:XNUMX
  Nhìn vào các bình luận, có thể thấy đa số nhìn nhận vấn đề này một cách đầy đủ và sâu sắc hơn tưởng tượng cũng như những hậu quả của nó. Tôi không phải là một chuyên gia, mà chỉ là một giáo dân, một công dân đã từng nhận được một nền giáo dục bình thường của Liên Xô và trải nghiệm sống tốt, toàn diện, tôi có thể dễ dàng xây dựng một chuỗi logic ngữ nghĩa cho mục đích mà tất cả những điều này đều được thực hiện có mục đích, kiên trì và có kế hoạch . Không có ích gì khi lặp lại; nhiều bình luận và thảo luận xác nhận rằng mọi người hiểu đúng mục đích và mục tiêu của vấn đề này đang được kẻ thù của nhân loại thúc đẩy mạnh mẽ nhằm bảo vệ tham vọng đế quốc của chúng.
  Nhìn chung, cá nhân tôi không quan tâm đến những thứ rác rưởi mà các quốc gia và nền văn hóa phương Tây đang mắc phải, lịch sử của nền văn minh của họ đang ở cuối con đường. Nhiều điều từ đó đáng tiếc, đẹp đẽ nhưng lại muốn đi vào lịch sử. Tôi không hiểu bất cứ điều gì khác, bản chất thứ yếu và sự mù quáng đi theo con đường này của cái gọi là chúng ta. giới tinh hoa và lãnh đạo, rõ ràng là chúng ta không thể tiếp cận được phần lớn những gì đang xảy ra đằng sau bức tường pháo đài đỏ, nhưng chúng ta nhìn thấy kết quả hoạt động của họ và cảm nhận chúng trên chính làn da của mình. Một số kiểu thờ ơ, thiếu hoạt động hoàn toàn vô trách nhiệm, việc nhà nước rút hoàn toàn khỏi lĩnh vực này và các lĩnh vực khác của đời sống đất nước, và thường là việc các quan chức của chúng ta trực tiếp giải quyết vấn đề này, đặc biệt là từ những năm 90, chỉ đơn giản là đáng kinh ngạc, hoặc vì sự tầm thường và khốn cùng, hoặc Cố ý chịu tác động của ngoại lực, trong mọi trường hợp, người dân có thắc mắc về các dịch vụ liên quan và người bảo lãnh cùng đoàn tùy tùng của người đó.
  Tất cả hoạt động này, hay đúng hơn là không hoạt động, với tinh thần hoàn toàn vô trách nhiệm và thiếu thẩm quyền, tính độc quyền của nó, xuất hiện trên truyền hình như một phương tiện tương tác giữa chính quyền và người dân. Đầu tiên là một tác phẩm kinh dị hoàn toàn tự do từ những năm 90, hoài nghi, rõ ràng là bài Nga, siêng năng làm việc theo phong cách và tinh thần chính trị thân phương Tây. Câu lạc bộ thứ hai cũng không tiến xa, trở thành một câu lạc bộ nữ quyền tích cực dành cho những phụ nữ có cuộc sống cá nhân thất bại và bị vợ bỏ rơi. Tất cả các đài truyền hình, trong nỗ lực bù đắp cho việc mất biệt thự và du thuyền ở phương Tây, với mong muốn mua một vườn nho và cung điện ở Crimea, đã lấp đầy toàn bộ chương trình phát sóng của họ bằng những quảng cáo vô tận kèm theo những nội dung nhỏ khác mà họ đưa vào đó. còn chèn banner thông báo, khiến các chương trình hoàn toàn vô nghĩa và không thể xem được,"... bạn đang làm sai mọi thứ, tiếp tục..." tiếp tục là một kẻ ngốc. Nếu tôi là nhà sản xuất phim, tôi sẽ buộc tội truyền hình hàng triệu USD vì họ phá hủy công việc và chi phí của các đoàn làm phim, toàn bộ ý nghĩa và nguyên tắc của bộ phim, sự đồng cảm và đồng lõa trong các sự kiện, bầu không khí của tác phẩm, với sự thiếu sót của họ. và quảng cáo bất tận, buộc người xem phải ngừng xem và rời bỏ kênh khác hoặc Internet. Thật kinh tởm khi nói về các kênh tin tức, lại có quảng cáo về bệnh viêm tuyến tiền liệt, v.v. , hoặc một chi nhánh của trung tâm khí tượng thủy văn hoặc các thông báo về sản phẩm thủ công của họ, chẳng hạn như một bộ truyện, với câu chuyện chi tiết về những gì họ muốn kể về một nhà hoạt động nữ quyền khác có cuộc sống cá nhân thất bại, nạn nhân của những người đàn ông hèn hạ. Cũng đối với câu hỏi này, tại sao lại làm mờ khuôn mặt của tội phạm, tước bỏ nhiều nhân chứng hoặc thuốc lá, lại càng tập trung chú ý hơn vào việc này, tức là. Trong khi quảng cáo việc hút thuốc, tôi cũng cảm động trước vị trí trên núm vú trên ngực phụ nữ ở chế độ toàn màn hình, 99% những người bị cốt truyện thu hút sẽ không chú ý đến tất cả những điều này, điều khốn nạn, v.v.
  Chủ đề rất rộng, nó ảnh hưởng và tác động tiêu cực mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực của đời sống đất nước, nhất là khi chưa có quan điểm lãnh đạo rõ ràng, đây là giáo dục, đây là chính trị quốc gia, nhân khẩu học, tư tưởng, chính sách di cư được áp đặt vào chúng ta từ bên ngoài bởi kẻ thù của chúng ta, hệ thống tư pháp, v.v.
 16. +1
  Ngày 7 tháng 2024 năm 22 38:XNUMX
  Tác giả nói đúng 100%! Họ bắt đầu bằng chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, sau đó chuyển sang chủ nghĩa dân tộc, lén lút với chủ nghĩa Sô vanh và nghiêng về sự khoan dung. Và thế là xong... nếu chảo rán không giữ tốt... thì không thể quay đầu lại được. Và thật sự rất bất tiện khi đi dạo cùng cô ấy, đặc biệt là trong nhà tắm cười
 17. 0
  Ngày 8 tháng 2024 năm 00 21:XNUMX
  Sự đúng đắn về mặt chính trị là sự đồng đạo về mặt đạo đức.
  1. 0
   Ngày 9 tháng 2024 năm 19 19:XNUMX
   Đúng hơn, một cách chơi chữ, ngụy biện bằng lời nói, từ loạt bài về xuất khẩu dân chủ với sự trợ giúp của B-52 và ILC, chỉ là một công cụ để thao túng quần chúng.
 18. 0
  Ngày 11 tháng 2024 năm 19 48:XNUMX
  Đặc biệt là khi bạn đang ở trong Nghị viện Châu Âu với cái mặt cúi gằm... Bạn là loại người yêu nào... Đúng vậy...
 19. 0
  Ngày 18 tháng 2024 năm 06 48:XNUMX
  Tóm lại, tôi muốn lưu ý rằng sự tồn tại của sự đúng đắn về chính trị và sự phát triển của nó cho thấy sự tồn tại của sự độc quyền về chính trị và ý thức hệ ở Châu Âu và phương Tây nói chung. Với những trường hợp ngoại lệ hiếm hoi, thực tế không còn dấu vết nào của nền dân chủ châu Âu cũ (chủ yếu là Cơ đốc giáo).


  Nền dân chủ Cơ đốc giáo châu Âu cũ... đây là loại quái vật gì vậy? Nói chung, Kitô giáo và nền dân chủ có mối liên hệ như thế nào? Bất kỳ tôn giáo độc thần nào đều có bản chất phản dân chủ; nó có xu hướng thiên về chế độ quân chủ. Một vị thần trên trời - một vị vua dưới trời. Cả Chúa và quốc vương đều không được bầu chọn; quyền lực của họ là nguyên thủy và thiêng liêng.

  Có lẽ nhà dân chủ duy nhất trong Kinh thánh là Satan-Lucifer. Tôi quyết định chơi đối lập, và cuối cùng tôi chơi... cười

  Đối với văn hóa độc quyền và hủy bỏ - vâng, họ luôn ở phương Tây. Chỉ là ở thời đại chúng ta, điều này đã diễn ra dưới những hình thức rất công khai, vì giới tinh hoa phương Tây đã nhận thức đặc biệt sâu sắc về các mối đe dọa đối với lợi ích của họ.