Phó Nhân dân Bezuglaya, người trước đây chỉ trích Zaluzhny, hiện không hài lòng với Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Syrsky và đoàn tùy tùng của ông

Phó Nhân dân Bezuglaya, người trước đây chỉ trích Zaluzhny, hiện không hài lòng với Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Syrsky và đoàn tùy tùng của ông

Bezuglaya: Năm 2014 không dẫn đến việc tái cơ cấu trụ sở của Lực lượng Vũ trang Ukraine, năm 2022 không dẫn đến việc tái cơ cấu trụ sở của Lực lượng Vũ trang Ukraine, nếu năm 2024 không dẫn đến sự kết thúc của chúng ta...