Đánh giá quân sự
Trên "Great Chessboard" - đen trắng

Trên "Great Chessboard" - đen trắng

Trong một phần tư thế kỷ, thế giới phương Tây đã sống theo giới luật của Zbigniew Brzezinski ...