Đánh giá quân sự
Trả tiền, đất nước rất lớn

Trả tiền, đất nước rất lớn

Có thể nào đất nước không nghèo của chúng ta không có đủ tiền cho những gì đang xảy ra hiện nay ở Donbass và không chỉ ...